ABOUT US

We are a Catholic Parish Community in the municipality of Nampicuan, Nueva Ecija.  

ADDRESS

Diocesan Shrine of the Holy Face of Jesus of Manoppello

IMMACULATE CONCEPTION PARISH

Nampicuan, 3116 Nueva Ecija

PHILIPPINES

SUBSCRIBE FOR EMAILS

© 2019 by Sanctuary of the Holy Face of Jesus of Manoppello in Asia

NOBENA SA BANAL

NA MUKHA NI HESUS

 

 

Namumuno:      Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang panimulang awit.

PAMBUNGAD NA AWIT:                                   

HESUS NA AKING KAPATID

Hesus na aking kapatid

sa lupa nami'y bumalik

Iyong mukha'y ibang-iba

hindi kita nakikilala

 

Koro:

Tulutan mo aking mata,

mamulat sa katotohanan

Ikaw Poon makikilala sa

taong mapagkumbaba

 

Hesus na aking kapatid

putikin man ang Iyong sapin

Punit-punit ang Iyong damit

Nawa Ika'y mapasa-akin. (Koro)

 

Hesus na aking kapatid

Sa bukid ka nagtatanim,

o sa palengke rin naman

Ikaw ay naghahanap-buhay. (Koro)

 

Namumuno:          Lumuhod po ang lahat.

 

 

Namumuno:         Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo

 

Lahat:                  Amen

 

 

PANIMULANG PANALANGIN

 

O Kabanal-banalang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, sa pamamagitan ng mga panalangin ng Mahal na Birheng Maria, sa kabila ng kanyang pusong tinarakan ng balaraw ng kalungkutan dahil sa pagpapakasakit ng kanyang pinakamamahal na Anak, kami’y humihiling ng Iyong mga biyaya upang kami ay taimtim na makapagdasal ng nobenaryong ito ng pagsisisi at pagbabalik-loob kay Hesus, kaisa ng lahat Niyang kalungkutan, pag-ibig at pag-aalay ng buong sarili.  Nananawagan kami sa lahat ng mga anghel at mga banal na ipamagitan kami habang dinadasal namin ang nobenaryong ito sa Kabanal-banalang Mukha ni Hesus at alang-alang sa Iyong kadakilaan, iisang Diyos sa tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo.  Amen.

 

 

BANAL NA MUKHA NI HESUS

 

Banal na Mukha ni Hesus... maging aking galak.

Banal na Mukha ni Hesus, maging aking lakas.

Banal na Mukha ni Hesus, maging aking kalusugan.

Banal na Mukha ni Hesus, maging aming karunungan.

Banal na Mukha ni Hesus, larawan ng mahabin nating Ama, dinggin ang aming panalangin.

Banal na Mukha ni Hesus, Salamin ng mala-paring puso, maging lakas ka namin.

Banal na Mukha ni Hesus, biyaya ng Espiritu Santo, ipamalas Mo ang Iyong pag-ibig.

Banal na Mukha ni Hesus, ipinamalas ang kalungkutan, ipagkaloob Mo po ang aking mga hinihingi.

 

 

Namumuno:          Mga kapatid, dahil sa tayo’y hindi  karapat-dapat, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad.

 

 

 

PANALANGIN NG PAGSISI

 

Nagpapatirapa ako Panginoon sa harap ng Iyong Banal na Mukha dala ang bigat ng aking mga kasalanan na nagbibigay sa akin ng labis na kahirapan. Subali’t kung ito man ay isang kaparusahan, di parin marapat na katumbas at kabayaran sa laki ng aking mga gawang kasalanan. Lagi akong nangangako na di na muling magkakasala sa aking pang araw-araw na buhay, upang Ikaw ay huwag ko ng muling sugatan. Ang puso ko’y puno ng kapaitan. Dumudulog ako sa Iyo Panginoon, buong pusong nagsisisi.

 

 

PANALANGIN NG PAG-AALAY AT PAGHINGI NG AWA AT HABAG

 

Amang makapangyarihan at walang hanggan, ibinigay ng iyong Anak na aming Tagapagligtas ang kapangyarihan ng kanyang Banal na Mukha sa aming panahon.  Amin ngayong inaangkin ang dakilang yaman na ito sa aming matinding pangangailangan. Dahil sa ipinangako Niya mismo na sa kapangyarihan ng pag-aalay ng kanyang Mukha, makukuha namin ang aming mga pangangailangan.  Walang ipagkakaila sa amin, kami ngayo’y lumalapit at sumasamo sa iyong luklukan. 

 

Amang walang hanggan, ilayo Mo po nawa ang Iyong galit sa makasalanang sangkatauhan at ang aming mga mukha ay huwag Mo sanang kasuklaman.  Masilayan Mo po nawa ang Mukha ng iyong kaibig-ibig na Anak sa bawat isa sa amin.  Upang ang Mukha ng tanging nakapagpapasaya sa Iyo ay lubos na makilala at maihayag.  Aming inihahandog ang Kanyang Banal na Mukhang nadumihan ng dugo at pawis, humarap sa mga pagdusta at pagpapahiya, bilang paghingi ng awa sa mga kasalanan ng aming panahon - ang di pagkilala at sa halip ay pagtanggi sa Iyo, ang kayabangan at pagkamakasarili, ang paglapastangan sa Iyong kabanalan.

 

Kami po ay umaasa at nananalig na mahimasmasan ang iyong galit na siyang karapatdapat sa amin.  Subalit dulot ng Kanyang muling pagkabuhay kami ngayo’y napupuspos ng galak, pag-asa at pananampalataya na Ikaw O Diyos ang Siya naming tanggulan at lakas sa oras ng aming kahinaan. 

Ikaw ang aming tagapayo at tagapagtanggol sa oras ng kalituhan at kapahamakan.  Ikaw ang aming gabay at dahilan kung kaya’t kami magpahanggang ngayon ay nagsusumikap sa buhay.  Hinihiling namin ito sa Pangalan ni Hesus at sa kanyang Banal na Mukha.  Amen.

 

Namumuno:          Tumayo ang lahat

 

 

  

AWIT:                                                                                           

KRISTO

 

Ikaw ang lagi kong kausap

Ikaw ang laging tinatawag

Gabay ka ng bawat pangarap

Lakas ng bawat pagsisikap

 

Ikaw ang tunay na kaibigan

Ginto ang puso’t kalooban

Ngunit hindi lahat ay may alam

Na Kristo ang ‘Yong pangalan

 

Koro:

Kristo! Kristo!

Bakit minsan ka lang nakikilala

Kapag nakadama ng dusa’t pangamba

Tinatawagan ka, sana’y maawa ka

Kristo! Kristo!

Kulang pa ba ang pag-ibig ng dulot mo

Bakit ba ang mundo ngayo’y gulong-gulo

Anong dapat gawin

Kami’y tulungan mo, O Kristo

 

Kristo, Kristo ng buhay ko!

 

 

 

Namumuno:          Lumuhod ang lahat

 

PANALANGIN SA PAGNONOBENA

 

Panginoong Hesukristo, sa paghahandog ng aming sarili sa harap ng Iyong kaibig-ibig na mukha, upang hingin ang mga biyayang kailangan namin, isinasamo naming, higit sa lahat, na bigyan kami ng matibay na kalooban na huwag tanggihan ang hinihingi ng Iyong utos sa amin.

(Mula Sityembre 7 hanggang 15, dadasalin sa bahaging ito ang nakatakdang dasal sa araw ng nobenaryo.)

PANALANGIN NG PAGHAHANDOG

 

O makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tunghan Mo ang Mukha ng Iyong Anak na si Hesus. Inihahandog namin ito sa Iyo nang may pagtitiwala upang humingi ng Iyong patawad. Binubuksan ng maawaing tagapamagitan ang Kanyang bibig upang ipagsanggalang ang aming kapakanan. Dinggin Mo sana ang kanyang mga daing, masdan ang kanyang mga luha. Alang-alang sa kanyang mga gawang kabanalan, paunlakan Mo sana ang kanyang mga pagsamo pakundangan sa mga kalunos-lunos na makasalanan.

 

 

 

PANALANGIN NG PAGBATI

 

Binabati Ka namin, sinasamba at iniibig, O Hesus na aming tagapagligtas na nilapastangan at hinamak ng mga tao. Inihahandog namin sa Iyo sa pamamagitan ng Mahal Mong Ina, ang pagsamba ng mga Anghel at mga Santo, bilang isang mahalimuyak na kamanyang at pabango, at pakundangan sa Mahal Mong Mukha ay linisin, pakabanalin at baguhin sa akin, at sa lahat ng tao ang Iyong Larawan na sinira ng kasalanan.

 

 

 

LITANIYA SA MAHAL NA PASYON

 

Panginoon,                                                                      maawa Ka sa amin.

Kristo,                                                                              maawa Ka sa amin.

Hesus,                                                                              dinggin Mo kami.

Hesus,                                                                              pakapakinggan Mo kami.

Diyos Ama sa Langit,                                                    maawa Ka sa amin.

Santisima Trinidad Iisang Diyos,                                maawa Ka sa amin.

 

(Ang itutugon: "Maawa Ka sa amin")

Hesus Anak ng Diyos na buhay…

Alang-alang sa Iyong banal na pamumuhay at pakikitungo sa amin…

Alang-alang sa Iyong masakit na paghihirap at kamatayan…

Alang-alang sa Iyong hapis at paghihingalo sa halamanan…

Alang-alang sa Iyong panalanging maikatlong inulit…

Alang-alang sa pagsang-ayon ng Iyong kalooban…

Alang-alang sa Iyong pawis na dugo…

Alang-alang sa Iyong pagkabihag na kalunos-lunos…

Alang-alang sa Iyong mga hampas at latay…

Alang-alang sa Iyong Katawan na binugbog at hinagupit…

Alang-alang sa mga paghamak at pag-uyam sa Iyo…

Alang-alang sa mga paglura sa Iyong Banal na Mukha…

Alang-alang sa huwad na paghatol ni Caifas…

Alang-alang sa paghamak ni Herodes…

Alang-alang sa kahiya-hiyang pagkaalis ng Iyong mga damit…

Alang-alang sa mahapding koronang tinik…

Alang-alang sa damit na purpura ng pagkutya…

Alang-alang sa walang katuwirang paghatol sa Iyo…

Alang-alang sa pagpapasan Mo sa Krus…

Alang-alang sa Iyong mga yapak na madugo…

Alang-alang sa Iyong mga kamay at paang nilapastangan…

Alang-alang sa Iyong pagkapako sa Krus…

Alang-alang sa mga pagkutya at pag-alipusta ng mga nanood…

Alang-alang sa Iyong huling mga wika at pagkauhaw…

Alang-alang sa pagkaawa ng Iyong Ina…

Alang-alang sa pighati ng Iyong Mahal na Puso…

Alang-alang sa Iyong Mahal na Dugo…

Alang-alang sa pag-ibig ng Iyong puso…

Alang-alang sa Iyong pag-ibig, dahilan ng Iyong mga dusa at dalita…

Alang-alang sa Iyong pag-ibig, dahilan ng Iyong awa sa mga makasalanan…

Alang-alang sa Iyong pag-ibig ipinagdasal Mo ang mga makasalanan…

Alang-alang sa Iyong pag-ibig, namatay Kang kakilakilabot…

Alang-alang sa Iyong pag-ibig, inilibing Ka sa libingan ng aba…

Alang-alang sa pakikiisa ng Iyong Ina sa lahat Mong hirap at sakit…

 

Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,                         patawarin Mo kami, Panginoon.

Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,                         dinggin Mo kami, Panginoon.

Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,                         kaawaan Mo kami, Panginoon.

 

Hesus, pakinggan Mo kami,                                                                                   Hesus, pakinggan Mo kami

Hesus, pakapakinggan Mo kami,                                                                          Hesus, pakapakinggan Mo kami 

 

 

 

Manalangin tayo:      

 

Panginoon, huwag Mong itulot na kami ay magnilay-nilay lamang ng iyong mga sakit at hirap, kundi bigyan din kami ng biyayang makasunod sa Iyong yapak patungong kalbaryo, upang sa mga upasalang inilaan sa Iyo ay aming pagtiisan. Tulungan Mo rin kaming dalhin ang krus sa aming pang-araw-araw na buhay, upang magkaroon kami ng bahagi sa Iyong mga hirap, kahit sa maliit na paraan lamang, bilang bayad sa aming mga kasalanan. Amen.

 

 

Namumuno:          Tumayo ang lahat

 

 

AWIT:                                                                   

BANAL NA MUKHA AY ITANGHAL

 

Ang Banal na Mukha ay ating itanghal

Sa puso ng lahat na kanyang nilalang,

Siya ay ating pag-asa, sandigan sa dusa

Laging naghihintay at nag-aanyaya.

 

Kung ikaw ay dudulog sa kanya tuwina

Buhay mo ay sasaya, di ka magdurusa.

Kay ganda ng buhay, huwag nating sayangin

Di lang natin alam, may nagmamahal din.

 

Ang Banal Niyang Mukha’y itanghal natin.

Sapagka’t ito’y daan ng kapayapaan.

Sino mang may nais, sa Kanya’y sumunod.

Dalhin mo ang krus at sundan si Hesus.

 

 

Namumuno:          Lumuhod ang lahat.

 

 

PANALANGIN PARA SA MGA PARI

 

O Mapagmahal na Diyos, masdan mo ang mukha ng iyong Anak na si Hesus, at alang-alang sa pag-ibig mo sa kanya, na siyang katas-taasang pari, magdalang habag ka sa iyong mga pari.

 

Alalahanin mo, o Maawaing Diyos na sila’y marupok at mahihinang mga nilikha.

Mag-umapaw nawa sa kanila ang biyaya ng bokasyong mula sa kamay ng kanilang mga Obispo.

 

Panatilihin mo silang malapit sa iyo, nang hindi magtagumpay ang kaaway at nang makaiwas sila sa anumang gawaing hindi karapat-dapat sa kanilang bokasyong sinumpaan.

 

Ipinapanalangin ko ang mga matapat na pari; ang mga nanlalamig na pari; ang mga paring natutukso; mga bata at matatandang pari; mga paring nalulumbay, may sakit at yaong nasa bingit ng kamatayan.

 

Ngunit higit sa lahat, ipinagkakatiwala ko ang paring nagbinyag sa akin, ang mga paring nagpatawad ng aking mga kasalanan; ang mga pari kung kanino ko natatanggap ang iyong banal na katawan; ang lahat ng mga paring pinagkakautangan ko ng loob sa iba pang paraan.

 

O Banal na Mukha ni Hesus, patnubay at lakas ng mga pari, panatilihin mo silang malapit sa puso mo, at pagpalain Mong lubos ngayon at sa kabilang buhay, Amen.

 

 

PAGSAMBA SA BANAL NA MUKHA SA SANTISIMO SAKRAMENTO

 O kaibig-ibig na Mukha ni Hesus, nananatili sa kabanal-banalang Sakramento sa altar, higit na maningning kaysa araw, Ikaw ang sagisag na dakila ng Diyos, salamin ng Kanyang mga katangian. Taglay ang mga kakayahan ng aking kaluluwa dumudulog ako sa Iyo: O Panginoong Hesus, pakumbabang nagsusumamo na ikintal sa aming mga puso ang tanda ng Iyong banal na mukha.

 

Nawa’y ang kabanal-banalan, kamahalmahalan, kaibig-ibig at di matingalang ngalan ng Diyos ay purihin, ibigin, sambahin, at luwalhatiin sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa at sa lahat ng kinapal ng Diyos at ang kamahalmahalang Mukha ni Hesus sa Santisimo Sakramento sa altar. Amen.

 

Namumuno:          Tumayo ang lahat.

 

Namumuno:          Sama-sama nating awitin ang panalanging itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo

 

 

AMA NAMIN

 

Ama namin sumasalangit ka,

Sambahin ang ngalan mo.

Mapasaamin ang kaharian mo.

Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.

 

Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw;

At patawarin mo kami sa aming mga sala,

Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin;

At huwag mo kaming ipahin-tulot sa tukso---

At iadya mo kami sa lahat ng masama.

.

 

 

PANGWAKAS NA PANALANGIN

 

Panginoong Hesukristo, sa iyong pagpapakasakit para sa amin, ay nakintal sa iyong mukha ang matinding kalungkutan na tanda ng Iyong walang hanggang pagmamalasakit sa sangkatauhan lalo na sa mga mahihirap at pinabayaan. Pinararangalan namin ang Iyong Banal na Mukha na siya ring nagpamalas ng kagandahan, pagmamahal at kaamuan ng Diyos Ama. Sa kabila ng Iyong sirang kaanyuan namamalas namin ang Iyong walang hanggang pag-ibig na siya namang nag-uudyok sa amin na Ika’y amin ring mahalin at himukin ang iba na Ikaw rin ay mahalin sa mga sirang kaanyuan ng aming kapwa na ipinagkakatiwala mo sa amin. Ang luha na masaganang bumukal sa Iyong mga mata at pisngi ay parang mga perlas na nais naming tipunin upang tubusin ang mga kaawa-awang kaluluwa ng mga makasalanan sa pamamagitan ng Iyong hindi matatawarang halaga.

 

O Hesus, ang Iyong kabanal-banalang mukha ay nagbibigay-galak sa aming kalooban, hinihiling namin na manatili ang pagkakakintal ng Iyong Banal na Mukha sa aming puso at upang makita ang kahalagahan ng aming pagiging mabuting katiwala ng mga kaloob mo sa amin. Maisabuhay nawa namin sa bawat araw ang tunay na diwa ng pagdadamayan bilang mga Kristiyano. Pag-alabin mo kami ng Iyong pag-ibig upang sa pamamagitan nito, kami nawa’y maging karapat-dapat na makibahagi sa pagsamba at pagdakila ng iyong Banal na Mukha sa kalangitan.

 

Amen.

 

 

Namumuno:          Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo

 

Lahat:                   Amen

 

 

 

PANGWAKAS NA AWIT:                                                         

HESUS

 

Kung nagiisa at nalulumbay

Dahil sa hirap mong itinataglay

Kung kailangan mo ng karamay

Tumawag ka at siyay naghihintay

 

Koro 1:

Siya ang yong kailangan

Sandigan, kaibigan mo

Siya ang araw mong lagi

At karamay kung sawi

Siya ay si Hesus sa bawat sandal

 

Kung ang buhay mo ay walang sigla

Laging takot at laging alala

Tanging kay Hesus magkakaasa

Kaligtasay lubos na ligaya

 

Koro 2:

Siya ang dapat tanggapin

At kilalanin sa buhay mo

Siya noon bukas ngayon

Ang sa dalangin ko'y tugon

Siya ay si Hesus sa habang panahon

 

Koda:

Kaya ang lagi mong pagkakatandaan

Siya lang ang may pag-ibig na tunay

Pagibig na tunay. (Koro 1)

 

 

 

 

MGA PANGAKO NG ATING

PANGINOONG HESUKRISTO

 

Kay Sor Maria de San Pedro

Madre Carmelita ng Tour, Francia

Tungkol sa mga Nagpaparangal sa

MAHAL NA MUKHA NI HESUS

 

 

  1. “Sa bisa ng Aking Mahal na Mukha gagawa ka ng mga himala.”

  2. “Sa bisa ng Aking Mukha matatamo ang pagbabalik-loob ng mga makasalanan.”

  3. “Ano man ang hingin mo sa paghahandog na ito ay ipagkakaloob.”

  4. “Kung nalalaman mo lamang kung gaano kalugod-lugod sa harap ng Aking Ama ang aking Mukha.”

  5. “Kung paano sa kaharian ay makakamit ang lahat ng nais mo sa bisa ng isang salaping may larawan ng Hari, gayon din naman sa kaharian ng langit ay matatamo mo ang lahat ng nais pakundangan sa salaping mahalaga ng Aking Mahal na Mukha.”

  6. “Ipinapangako ng PAnginoon sa akin na ikikintal niya ang kanyang banal na anyo sa mga kaluluwang gumagalang sa Kanyang kamahal-mahalang Mukha.”

  7. “Ang lahat ng mamimintuho sa Aking Mahal na Mukha sa diwa ng pagbabayad-sala ay matutulad sa ginawa ni Veronica.”

  8. “Sang-ayon sa pagbabayad-sala na iyong gagawin sa Aking Mukha na nilapastangan ng mga kasalanan ng tao, pangangalagaan Ko ang iyong kaluluwa na dinungisan ng kasalanan. Ililimbag Ko roon ang Aking Larawan upang pagandahin katulad ng tumanggap ng binyag.”

  9. “Ipinangako ng Panginoon sa akin na ang lahat ng magtatanggol ng gawaing ito taglay ang diwa ng pagbabayad-sala sa pamamagitan ng mga salita, panalangin o kaya’y sa sulat ay ipagsasanggalang Niyasa harap ng Ama; at sa oras ng kamatayan ay lilinisin ang kanilang mga kaluluwa sa pagpapatawad ng mga kasalanan at ibabalik sa kanila ang dating kagandahan ng kaluluwa.”